ساختار سازمانی

 

 

اعضای کمیته برگزاری مسابقه دانشجویی

 

 

 

دکتر حسین اسماعیلی - دبیر کمیته علمی/دبیر کمیته اجرایی

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیته علمی و داوران خارجی:

 

bpjce1

ce12

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیته علمی و داوران داخلی:

bpjce2

ce21